Kompetanse for et grønt skifte i industrien

Bakgrunn
For å sikre fremtidig verdiskaping og velstand i Norge jobbes det nasjonalt og regionalt med å meisle ut en ny industripolitikk som kan initiere industrivekst og samtidig redusere utslipp – et grønt skifte. Det handler om hva vi skal leve av i framtida, om kunnskapsnasjonen Norge og hvordan vi skal forvalte de rike naturressursene vi har. I et slikt mulighetsvindu er tilgang på fornybar energi, riktig kompetanse, gode rammevilkår og samarbeid viktig. Næringsmiljøet på Helgeland tar mål av seg til å spille en ledende rolle i flere av de industrielle endringene som er i gang eller som må komme. Grønne prosjekter skal ha en klar miljøeffekt, dvs. de skal føre til teknologi, prosesser og løsninger som er bedre for miljøet enn dagens løsninger. Dette omfatter løsninger knyttet til reduserte utslipp, energieffektivisering, ressursutnyttelse og avfallshåndtering. Prosjektet «Kompetanse for et grønt skifte» skal skape en ramme for og en drivkraft i arbeidet med å heve og fornye kompetansen i næringsmiljøet på Helgeland.

Prosjektet vil handle om å utvikle kompetansetilbud som gjør næringsmiljøet, og spesielt industrien, på Helgeland mer bærekraftig.

Hovedmål
Prosjektet skal styrke nærings- og samfunnsutviklingen på Helgeland ved å etablere kompetansetilbud som bidrar til bærekraftig industrivekst – et grønt skifte.

Delmål
1. Mobilisere bedrifter og utdanningsinstitusjoner til en langsiktig og strategisk satsing på kompetanse og FoU
2. Utvikle og tilrettelegge relevante EVU-emner (bla. Lean, energiledelse, kommunikasjon, statistikk & analyse)
3. Utvikle og implementere «Lean Produksjon» som fag i ingeniørutdanningen ved Campus Helgeland
4. Utvikle og styrke tilbudet MBA i teknologiledelse ved Campus Helgeland

Prosjektet vil bidra til økt kompetanse i bedriftene og bedre tilgang på kvalifiserte medarbeidere med næringsrettet høyere utdanning. Prosjektet vil også bidra til at utdanningsinstitusjonene utvikler studietilbud som er attraktive og relevante. Dette er viktige forutsetninger for et omstillings- og konkurransedyktig næringsliv. KPH vil fokusere på bedriftens eierskap til satsingen, og at tilbudene som kommer opp er riktig for å tette kompetansegapet.

Prosjektfasilitator for dette utviklingsarbeidet er Kunnskapsparken Helgeland (KPH), og det er etablert et sterkt prosjektkonsortium som inkluderer næringsklyngene Mo industripark og Olje- og gassklynge Helgeland og utdanningsinstitusjonene Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet.

KONTAKTPERSON

Tone Jakobsen

FAQ

Nord universitet, Uit Norges arktiske universitet, Olje- og gassklynge Helgeland, Mo industripark og industrien på Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland utfører prosjektledelsen med Tone Jakobsen som prosjektleder. I tillegg involveres de øvrige medarbeiderne i Kunnskapsparken på ulike aktiviteter.

FRAMTIDSBILDER

De valg vi gjør i dag, og de vi ikke gjør, kan og vil påvirke framtida. Trykk på rapporten under for å lese om fire ulike framtidsbilder for 2030.