Kompetansemegler for utdanning

Bakgrunn

Kunnskapsparken Helgeland er en regional motor for kompetanseutvikling som jobber sammen med universiteter og kurstilbydere for å få opp nye næringsrelevante utdanningstilbud.

Gjennom å avdekke behov i næringslivet, motivere og rekruttere deltakere, tilrettelegge og gjennomføre opplæring bidrar vi til at flere unge og voksne i arbeid kan kvalifisere seg der de bor. At relevante kompetansetilbud er tilgjengelig lokalt har stor samfunnsøkonomisk gevinst – og bidrar til å styrke arbeidslivet i Nordland.

Kompetanse kan være en barriere for utviklings- og innovasjonsprosesser i bedriftene. Gjennom kompetansearbeidet blir vi et lokalt omdreiningspunkt for flere regionale utviklingsprosesser.

Utvikle samarbeid for videre vekst

I møter med ledere og personalavdeling i ulike bransjer kartlegger vi behov for etter- og videreutdanning og finner gode utviklingsprosjekter sammen med næringslivet. Til sammen deltar ca. 70 bedrifter, som sysselsetter nærmere 7 000 personer, på møter hos hvert år. Resultatet er nye utdanningstilbud og næringsrelevante kurs, og hvert år deltar over 3000 personer på ulike tiltak i regi av Kunnskapsparken Helgeland.

I enkelte sammenhenger er det naturlig å møte et tverrsnitt av næringslivet under et felles tema. Disse faglige møteplassene kan være læringsarenaer for nøkkelpersoner i bedriftene. De faglige foraene trekker ressurspersoner fra bedriftene innen ulike tema til felles dialog og det kan være et bidrag til å gjøre hverandre bedre. I år er det etablert både Serviceforum og et Miljøforum.

Hovedmål

Prosjektets hovedmål er å utvikle og forsterke arbeidet med kompetanse. Målrettet kompetanseutvikling skal bidra til verdiskaping og økt sysselsetting i alle bransjer – og motiverer til økt innovasjon og bedre omstillingsevne.

Målgruppen for aktivitetene som tilbys er: Ansatte i offentlig og privat næringsliv, ungdom og voksne.

Delmål

  1. Kartlegge kompetansebehov i bransjemøter, fagfora og besøk i bedrifter
  2. Videreutvikle samarbeidet med utdanningstilbydere
  3. Tilrettelegge for flere utdanningstilbud i tråd med arbeidslivets behov
  4. Delta i utviklingsprosjekter
  5. Tilby relevante kurs og etter- og videreutdanningstilbud
  6. Arrangere konferanser

Kompetanse – en del av løsningen

I en undersøkelse vi har gjort svarer 70 % av bedriftene at langt flere fra bedriften kan delta når kurs og utdanning gis lokalt. I tillegg sparer bedriftene reise- og oppholdsutgifter.

Vi har en lang vei å gå for å få opp forskningsaktiviteten i Nordland, og vi må ha et kontinuerlig fokus på å legge til rette for kompetanseheving i regionen, også for å kvalifisere oss til større forskningsløft.

Vi tror på at gode utdanningstilbud lokalt både for unge, og de som er i jobb i dag, er et suksesskriterium for attraktivitet, vekst og utvikling i regionen. – Undersøkelser som Nord universitet har gjort viser at de fleste studenter ved Nord også får seg jobb i Nord.

KPH jobber også aktivt med rekruttering til tilbudene ved Campus og samarbeider med Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet for styrke både ingeniør- og MBA tilbudene.

I 2016 deltok 420 på kurs i vår regi og 1200 på konferanser og ulike samlinger.

KONTAKTPERSON

Tone Jakobsen

FAQ

Privat næringsliv, offentlige virksomheter og universitet og kompetansetilbydere

Kunnskapsparken Helgeland utfører prosjektledelsen med Tone Jakobsen som prosjektleder. I tillegg involveres de øvrige medarbeiderne i Kunnskapsparken på ulike aktiviteter.