KLYNGER OG NETTVERK

Kunnskapsparken Helgeland jobber aktivt med å utvikle sterke næringsklynger og bedriftsnettverk som skal bidra til økt konkurransekraft, innovasjon og omstillingsevne i næringslivet.
Ulike klynger og nettverk har ulike mål og hensikt, der noen ønsker en samlingsarena, andre et markedsapparat eller samarbeid om innovasjon- og utviklingsprosjekter.Vi er idag involvert i ulike klynger og bedriftsnettverk innenfor følgende bransjer: Levarandørindustri, prosessindustri, mineraler, reiseliv og fiskeri og havbruk.

Norwegian Innovation Clusters
Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon.
Dette skal skje ved å utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i klyngene, med sikte på å øke klyngenes dynamikk og attraktivitet, og å øke den enkelte bedrifts innovasjonsevne.

Programmet har nivåene GCE, NCE og Arena, og er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.

Bedriftsnettverk
Formålet er å bidra til økt konkurransekraft, verdiskaping og lønnsomhet i bedriftene. Programmet tilbyr finansiering og faglig støtte til etablering av forpliktende strategiske og markeds/kommersielt rettede samarbeidsprosjekter med et langsiktig perspektiv. Målgruppen er vel etablerte og vekst-orienterte små og mellomstore bedrifter (SMB) i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende strategisk, markedsrettet og kommersielt samarbeid med andre bedrifter.

Dersom din bedrift ønsker å bli en del av en eksisterende klynge eller bedriftsnettverk, eller vurderer mulighetene for å etablere en ny klynge kan vi bistå din bedrift i denne prosessen.

Klynger og bedriftsnettverk ledet av Kunnskapsparken Helgeland

Vi kan bistå med:

  • Kobling mot eksisterende klynger og nettverk

  • Klyngefasilitering

  • Kontakt mot relevante aktører

  • Søknad om finansiering