Samarbeid skole & næringsliv

Prosjektsamarbeidet skal sikre industri- og teknologibedrifter i regionen tilgang på teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse.

Helgeland er en spennende region som kan tilby gode jobber både innen privat og offentlig sektor. Regionen har en lang industrihistorie og har i dag flere sterke industri- og teknologibedrifter, spesielt i Mosjøen og Mo i Rana. Stortingsmelding nr. 45 (2016-2017) anerkjenner at norsk industri har en verdensledende posisjon innenfor bærekraftig produksjon, at den er en viktig bidragsyter til norsk økonomi, og en viktig del av løsningen knyttet til klimautfordringene. På tross av spennende arbeidsplasser ser vi at det er krevende å tiltrekke seg rett kompetanse i konkurranse med de store byene. Fraflyttingsraten for Helgelandsregionen har vært høy, og tall fra SSB viser at det i perioden 2000-2016 har blitt 3318 færre i alderen 20-39 år. Samtidig er andelen med høyere utdanning rundt ti prosent lavere på Helgeland sammenlignet med landsgjennomsnittet på 32,9 %. For at flere unge skal velge Helgeland i framtiden er det viktig at våre egne ungdommer er informert om hvilke muligheter som finnes her. De må få bedre kjennskap til regionens arbeidsliv og deres kompetansebehov. Slik kan lokale bedrifter på sikt få tak i den kompetansen de trenger og lettere ta del i den forventede veksten i nord.

I tillegg til frafall i form av utflytting, sliter vi med frafall i den videregående skolen. Gjennomføringsandelen fullført og bestått etter fem år for 2010-kullet var 65,8 %. I følge Nordland fylkeskommune er det viktigste målet i utdanningssektoren å øke andelen som gjennomfører og består videregående. Én årsak til at mange yrkesfagelever faller ut av opplæringsløpet etter Vg2 i skole, er mangel på læreplasser. Nordland har en relativt god dekning av godkjente lærebedrifter, men det er flere av disse som ikke er aktive. Disse utgjør et stort potensial dersom de kan motiveres til å ta inn nye lærlinger.[1]

Industri- og teknologibedrifter på Helgeland ønsker sammen med Aker BP, Equinor og DEA Norge å fornye og styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv. I neste periode utvider vi prosjektet til å også inkludere aktiviteter i Vefsn. Prosjektsamarbeidet involverer over 4000 deltakere årlig og inkluderer aktiviteter og tiltak for elever, studenter, lærere, rådgivere og rektorer i grunnskoler, videregående skoler og universitet.

[1] Videregående opplæring i Nordland – tilstandsrapport 2016

Fakta

Equinor, Aker BP, Mo Industripark AS, Wintershall DEA, Helgeland Kraft, Helgeland Sparebank, Statkraft, Ferroglobe Mangan Norge, Elkem Rana, Celsa Armeringsstål, Rana Gruber, Helgeland Betong, Momek Group og Alcoa Mosjøen.

Prosjektet skal sikre industri- og teknologibedrifter på Helgeland tilgang på teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse.

  • Styrke ungdommens valgkompetanse
  • Opprettholde eller øke søkertallene til teknologirelaterte fag
  • Elevplasser i industri- og teknologirelaterte fag skal tilpasses næringslivets behov
  • Fornyelse og oppfølging av partnerskapsavtaler
  • Bidra til at flere elever får læreplass
  • Redusere frafall fra videregående skole
  • Sikre forkurs og ingeniørutdanning i Campus Helgeland

Gjennom ovenstående delmål skal prosjektet i tillegg bidra til mangfold, stolthet, bedre omdømme og økt interesse for regionalt nærings- og arbeidsliv.

2017-2020

KONTAKTPERSON

Marlene Jordbru
Marlene JordbruKontaktperson