Skip to content

Personvernvilkår

Gå til innstillinger

Sist oppdatert: 28.09.2020

(English version further down the page)

1.0. Hvem er vi

Denne siden representerer Kunnskapsparken Helgeland.

2.0. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Vi behandler anonymisert statistikk for å bedre våre nettsider, og kundeopplysninger for å tilby tjenester til våre kunder.

2.1. Kontaktskjemaer

Benytter du kontaktskjema på våre nettsider sendes informasjonen du oppgir i et mailformat. Dette kan omfatte navn, e-post, telefonnummer med mer. Denne informasjonen brukes for å kunne svare på dine henvendelser og/eller tilby en eller flere tjenester.

2.2. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (også kjent som cookies) er små tekstfiler som lagres på din enhet. Disse brukes for å analysere brukermønster, samt huske valg du foretar deg på våre nettsider. Eksempelvis lagres en anonym informasjonskapsel når du godtar disse betingelsene, slik at du ikke må godta dem flere ganger. Denne informasjonskapselen er gyldig i 12 måneder.

Hvis du har en konto og logger deg inn på dette nettstedet, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din støtter bruk av dette. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

2.2.1 Endre innstillinger for informasjonskapsler

Det er fullt mulig å slå av cookies i nettleseren. Men vær obs på at mange nettsider da ikke vil fungere. Du vil ikke kunne handle i nettbutikker, eller logge deg på sosiale medier som Facebook og Twitter. På nettlesernes egne sider, kan du lese mer om hvordan du gjør egne innstillinger knyttet til informasjonskapsler.

Informasjonskapslene kan slettes fra innstillingene i nettleseren din. Dersom du ikke endrer innstillingene til ikke å tillate informasjonskapsler, vil disse opprettes igjen neste gang du går inn på et nettsted som tillater dette.

2.3. Innebygd innhold fra andre nettsted.

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

2.4. Analyse

På våre nettsider bruker vi Google Analytics. Dette er et svært vanlig analyseverktøy for å analysere brukeroppførsel på et nettsted. Google Analytics er en tjeneste fra Google som gjør det mulig se antall besøkende, sidevisninger, trafikkilder, lengde på besøk, geografisk lokasjon og mye mer. Dette er informasjon vi samler inn for å gjøre våre nettsider bedre og enklere å bruke.

3.0. Hvem vi deler dine opplysninger med

Din personlige identifiserbare informasjon vil aldri bli delt med en tredjepart uten ditt samtykke. Anonym informasjon kan bli brukt til analyseformål.

3.1. Din kontaktinformasjon

Oppgir du kontaktinformasjon hos oss, vil denne informasjonen kun brukes til det aktuelle formålet.

3.1.1. Kunderegister

Vi kan lagre kontaktinformasjon om deg i vårt kunderegister hvis du tar direkte kontakt med oss på e-post eller kontaktskjema. Da vil opplysninger som navn, e-post, og eventuelt telefonnummer bli lagret i vårt kunderegister. Hensikten med dette er å kunne følge opp ditt kundeforhold hos oss. Ta kontakt om du ønsker å få endre eller slettet personopplysninger du har oppgitt.

3.1.2. Nyhetsbrev

Du lagres i vårt kunderegister ved påmelding av vårt nyhetsbrev. Du vil da motta informasjon fra oss på e-post om våre tjenester og/eller andre relevante nyheter. Hvis du ikke lenger ønsker å motta vårt nyhetsbrev kan du når som helst melde fra til oss på e-post slik at vi kan slette deg. Du kan også melde deg av når som helst gjennom en lenke du finner nederst i alle våre nyhetsbrev.

3.2. Analyse

I analysesammenheng kan statistikk som antall sidevisninger og annen relevant informasjon deles med våre samarbeidspartnere. Denne dataen er anonym, og kan ikke knyttes til deg som enkeltperson.

3.3. Databehandlere

Vi kan dele din ikke-identifiserbare informasjon med relevante databehandlere for analyse og markedsføring. Dette kan hovedsakelig omfatte aktører som Facebook, Google og andre markedsføringspartnere. Din data forblir anonym, og kan ikke knyttes til deg som enkeltperson med mindre du samtykker til denne bruken spesifikt.

4.0. Hvor lenge oppbevarer vi opplysninger om deg

Anonym analysedata lagres på ubestemt tid for å se trender og utvikling av adferd. Personlig identifiserbar informasjon lagres kun så lenge som nødvendig for å utføre tjenestene vi tilbyr.

For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

5.0. Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Du kan også be om innsyn, endring eller sletting av ditt kundeforhold. Ta kontakt for nærmere informasjon.

6.0. Hvor vi sender opplysninger om deg

Dine opplysninger blir primært bli behandlet i våre interne system, men kan også behandles av eksterne samarbeidspartnere.

  • Om denne siden bruker Facebook Pixel, et analyse- og markedsføringsverktøy fra Facebook, kan Facebook vise deg relevante annonser fra oss. Dette kan ikke knyttes til deg som enkeltperson.
  • Om denne siden bruker Google Analytics og/eller Google AdWords, analyse- og markedsføringsverktøy fra Google, kan Google vise deg relevante annonser fra oss, samt vise oss anonymisert brukeradferd. Dette kan ikke knyttes til deg som enkeltperson.
  • Om denne siden bruker CampaignMonitor eller Mailchimp, et nyhetsbrev-verktøy fra CampaignMonitor eller Mailchimp, kan vi sende deg informasjon og nyhetsbrev om du oppgir din kontaktinformasjon og samtykker til dette formålet.
  • Om denne siden bruker andre leverandører for annonsering kan din informasjon bli brukt i annonsesammenheng gjennom deres systemer.

7.0. Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med oss gjennom våre nettsider.

8.0. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Din personlige identifiserbare informasjon behandles med stor forsiktighet, og kun av nødvendige parter. Vi benytter sterk kryptering på alle våre tjenester, og sender alt av kundedata på denne siden gjennom en kryptert tilkobling.

9.0. Våre rutiner ved datalekkasjer

Oppstår datalekkasjer vil dette bli håndtert så raskt som mulig av vår organisasjon og eventuelle samarbeidspartnere.

 

 

Privacy policy

Last updated: 28/09/2020

1.0. Who are we?

This page represents Kunnskapsparken Helgeland.

2.0. Which types of personal data do we collect and why?

We process anonymized statistics to improve our site, as well as customer information to offer services to our customers.

2.1. Contact forms

If you use a contact form on our site, the information you provide will be transferred in an e-mail format. This information could include name, e-mail address, telephone number, etc. This information may be used to respond to your inquirys and/or provide one or more services.

2.2. Cookies

Cookies are small text files stored on your device. These are used to analyse user patterns and to remember choices you make on our site. For example, an anonymous cookie is stored when you accept this policy, so that you do not have to accept it again later. This cookie is valid for 12 months.

If you have an account and log in to this site, we will create a temporary cookie to determine whether your browser supports this. This cookie contains no personal data and disappears as soon as you close your browser.

When you log in, cookies are created to store your log-in information and choices you have made in terms of how you prefer content to be displayed. Cookies with log-in information expire after two days, and cookies with display choices expire after one year. If you log out of your account, these cookies will disappear.

2.2.1. Change cookie settings

It is possible to turn off cookies in your browser settings. Please note, however, that doing so will cause many sites to stop functioning. You will not be able to check out in online shops or log on to social media, such as Facebook and Twitter. Read more about how to change cookie settings on the web pages for your browser.

You can delete all cookies from the settings of your browser. If you do not change your settings to block cookies, they will be created again the next time you go to a site that uses them.

2.3. Embedded content from other sites

Articles on this site may include embedded content (videos, pictures, articles, etc.). Embedded content from other sites behaves in exactly the same way as if the visitor were visiting the site the embedded content comes from.

These sites may collect information about you, use cookies or embed tracking systems from a third party and monitor what you do through this embedded content. This includes tracking your actions via the embedded content, if you have an account and are logged in to the site.

2.4. Analytics

Our site uses Google Analytics. This is a commonly used analytics tool used to analyse user behaviour on a site. Google Analytics is a service provided by Google, which makes it possible to track the number of visitors, page views, traffic sources, length of visit, geographic location and much more. This is information we collect to improve our site and make it more user-friendly.

3.0. With whom do we share your data?

Your personal, identifiable data will never be shared with a third party without your consent. Anonymous data may be used for analytics purposes.

3.1. Your contact information

If you choose to provide your contact information, this information may be used for the stated purposes.

3.1.1. Customer register

We may store your contact information in our customer register if you contact us directly via e-mail or our contact form. This means your name, e-mail address and telephone number may be stored in our customer register. The purpose of this is to follow up on your customer relationship with us. Please contact us if you want to change or delete personal data you have provided.

3.1.2. Newsletter

When you sign up for our newsletter, your data will be added to our customer register. You will then receive information from us via e-mail about our services and/or other, relevant news. If you no longer want to receive our newsletter, you can at any time notify us via e-mail, and we will unsubscribe you. You can also unsubscribe at any time through a link included at the bottom of all of our newsletters.

3.2. Analytics

For analytics purposes, some statistics, such as page views and other relevant information, may be shared with our partners. This data is anonymous and cannot be connected to you as an individual.

3.3. Processors of the personal data

We may share your non-identifiable information with relevant data processors for analytics and marketing purposes. This primarily includes Facebook, Google and other marketing partners. Your data will remain anonymous and cannot be linked to you unless you specifically consent to such use.

4.0. How long do we store data about you?

Anonymous analytics data is stored indefinitely for the purpose of recognizing trends and developments in behaviour. Personally identifiable data is only stored as long as it is necessary for performing the services we provide.

For users who sign up for an account on this site (provided this option is available), personal data provided in the account profile will also be stored. All users can view, edit and delete their own personal data at any time (except for usernames). Site administrators can also view and edit this data.

5.0. Your rights concerning data we have registered about you

If you have an account on this site, you have the right to request an export file containing all the personal data we have about you. This includes all data you have provided to us. You can also request that we delete all personal data about you. This does not include data we are obligated to store for administrative, legal or security reasons.

You can also request access to, or that we correct or delete your customer relationship with us. Please contact us for more information.

6.0. Where do we sent personal data about you?

Your data is primarily processed in our internal systems, but your data may also be processed by external partners.

-If this site uses Facebook Pixel, an analytics and marketing tool from Facebook, Facebook may show you relevant ads from us. This cannot be linked to you as an individual.
-If this site uses Google Analytics and/or Google AdWords, which are analytics and marketing tools from Google, Google may show you relevant ads from us, and provide us with anonymized data on user behaviour. This cannot be linked to you as an individual.
-If this site uses CampaignMonitor or Mailchimp, a newsletter tool from CampaignMonitor or Mailchimp, we may send you information and newsletters if you have provided us with your contact information and consented to your data being used for this purpose.
-If this site uses other advertisement tools, your data may be used for advertising purposes through their systems.

7.0. Contact information

If you would like more information, please contact us through our site.

8.0. How do we protect your personal data?

Your personal identifiable data is processed with great care, and only by the necessary parties. We use strong encryption on all of our services, and we send all customer data on this site through an encrypted connection.

9.0. Our data leak procedure

In the event of a data leak, the situation will be handled as efficiently as possible by our organization and any partners.

 

 

 

Telefon:

Du hargodtatt bruk av cookiesikke godtatt bruk av cookiesikke foretatt noen valg enda.

Funksjonelle cookies vil bli brukt uavhengig av samtykke.