Vitensenter Nordland

Bakgrunn

Sentrale aktører har i to år samarbeidet for etablering av et nytt regionalt vitensenter i Nordland, lokalisert i Mo i Rana. Det finnes 10 vitensentre i Norge, men ingen mellom Trondheim og Tromsø. Vitensenter Nordland skal bli et populærvitenskapelig lærings- og opplevelsessenter som fokuserer på Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering. Vitensenteret vil bidra til styrket kompetanse og rekruttering innen viktige fagområder og bidra til økt verdiskaping i Nordland.

Arbeidet med å etablere et vitensenter i Nordland ble startet i april 2016. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Mo Industripark AS, Rana utviklingsselskap, Rana kommune, Nord Universitet, Helgeland Museum og Kunnskapsparken Helgeland. Nordland fylkeskommune deltok i forprosjektet.

Om vitensenter i Norge

De regionale vitensentrene i Norge har støtte fra Forskningsrådets vitensenterprogram og medfinansiering til drift fra kommuner, fylker og stat, samt egne salgs- og prosjektinntekter. Formålet er å øke interessen for realfag blant barn, unge og allmennheten generelt. Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

I strategi for vitensentrene fremheves det at: «Satsingen på regionale vitensentre er et av tiltakene i myndighetenes strategi- og tiltaksplaner for å øke interessen for og rekrutteringen til realfag. De regionale vitensentre skal være et tilbud for skoleverket og allmennheten i sin region. Videre skal de samarbeide med ulike lokale formidlere innenfor sin region, som for eksempel vitenskaps- og naturhistoriske museer, Newtonrom og andre formidlere av realfaglig kompetanse. Pedagogikken i vitensentrene er interaktiv, noe som betyr at besøkende skal delta aktivt i sin læringsprosess gjennom handlinger, samarbeid, dialog og refleksjon. Vitensentrene kjennetegnes ved interaktive utstillinger. De skal fungere som ressurssentre for andre tiltak og institusjoner innen interaktiv formidling. Sammen skal de regionale vitensentre utgjøre et helhetlig nasjonalt tilbud».

Prosjektmål

  • Etablere Vitensenter Nordland AS høsten 2018 med en aksjekapital på 4 mill.kr
  • Sikre medfinansiering på 5 mill.kr per år fra 2019 fra vitensenterprogrammet
  • Planlegge og tilpasse bygningsmessige investeringer i samarbeid gårdeier
  • Utvikle og investere i interaktive utstillinger og installasjoner som kjennetegner Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering
  • Sikre finansiering fra næringsliv og det offentlige på ca 20 mill. kr. til interaktive utstillinger og installasjoner
  • Ansette daglig leder og ansatte med didaktisk realfagkompetanse
  • Utvikle undervisningsmoduler og nettbaserte tilbud i samarbeid med skoleverk for å nå bredest mulig ut til de ulike delene av Nordland

Fremdrift og status

Vitensentrene i Norge er forankret i Kunnskapsdepartementets strategi “Tett på realfag” – nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019), samt i Forskningsrådet sitt Vitnsenterprogram – VITEN og Strategi for vitensentrene (2016-2019).

Retningslinjer for tildeling til driftsstøtte til regionale vitensenter i Norge er vedlagt. Vitensenter Nordland må oppfylle disse retningslinjer på en tilfredsstillende måte. Her blir det fremhevet at samarbeid med museer, bibliotek og Newton-konsept er viktig.

De regionale vitensentrene i Norge er tilsluttet den internasjonale organisasjonen ECSITE med over 200 vitenskapssentre.

De vitensentrene som finansieres via vitensenterprogrammet hos Forskningsrådet har en øremerket årlig bevilgning til drift over statsbudsjettet, Kunnskapsdepartementet kapittel 226 post 71.

I forprosjektet ble det avdekket at det er betydelig interesse for etablering av et regionalt vitensenter og Rana kommune som vertskommune har gjort vedtak ved å gi et tilsagn på inntil 3,5 mill.kr per år i driftsstøtte.

Styringsgruppen har signert egen samarbeidsavtale med Nord universitet hvor sentrale samarbeidsområder, funksjoner og samarbeidsformer er nedfelt.

Stortinget har høsten 2017 økt Forskningsrådet sin budsjettpost for Vitensenterprogram med 10 mill. kr. Det er i komitéinnstillingen pekt på planene i Nordland og Sogn og Fjordane. Den konkrete formuleringen i Innst. 12 S (2017–2018) er:

“Komiteen viser til at de ti vitensentrene representerer et verdifullt bidrag til kunnskap og interesse for realfag som vil kunne bidra til økt rekruttering til disse fagområdene.

Komiteen mener det er en målsetning å sikre en geografisk fordeling av vitensentre, slik at de reelt sett kan fungere som støtte til alle barnehager og skoler som ønsker å benytte den kompetansen og de tilbud som vitensentrene representerer. Komiteen mener det er viktig å inspirere barn og unge til å lære mer om teknologi og naturvitenskap, og er opptatt av å sikre at vitensentrene får en god finansiering.

Komiteen viser til at det er etablert flere populærvitenskapelige opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv, og er positiv til etablering av flere sentre.”

KONTAKTPERSON

Torbjørn Aag

FAQ

Vi tilbyr utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et kreativt miljø, gode pensjons- og forsikringsordninger, og lønn eller avtale.

Beskrivelse av stillinger her.

Søknadsfrist 10. mai 2020

Søknad med CV og referanser sendes til Vitensenter Nordland på
e-post til post@vitensenternordland.no.

For mer informasjon om stillingen, kontakt daglig leder
Torbjørn Aag på tlf. 905 20 561

Henvendelser og søknader behandles fortrolig.